Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

lubię to!
  Kontakt
   Wydawca
   Redakcja
  
  „...wszędzie tam, gdzie przerabia się drewno...”
O GPD  |  Tematyka

Ważne informacje Cię nie ominą

wielkość 
Zakres tematyczny gazety podzielony na sześć głównych działów dostarcza niezbędnej wiedzy menedżerom, technologom, szefom produkcji, zaopatrzeniowcom, handlowcom oraz przyszłym pracownikom branży. Informacje publikowane w GPD mają na celu pomóc przedsiębiorcom oraz pracownikom w rozwoju ich firm, zwiększaniu konkurencyjności na rynku, podnosić wiedzę i świadomość z zakresu ekonomii, prawa, finansów, nowych rozwiązań technicznych i technologii stosowanych w drzewnictwie. Ponadto w każdym wydaniu GPD znaleźć można setki ogłoszeń dostawców surowca, materiałów, komponentów, technologii i produktów. Każda osoba związana zawodowo z branżą znajdzie w GPD wiele ciekawych informacji z dziedziny ekonomii, zarządzania i technologii. O tym, co nowego pojawia się na rynku oraz co słychać u konkurencji czytelnicy GPD dowiadują się jako pierwsi. W gazecie można znaleźć liczne reportaże, wywiady oraz opinie stanowiące źródło nieocenionej wiedzy.

Z kraju

Wiadomoœci gospodarcze z polskiego rynku, dotyczšce zarówno spraw całej branży, jak i lokalnych problemów mniejszych przedsiębiorców. W tym dziale opisujemy ważne dla branży wydarzenia, targi, jubileusze i spotkania. Informujemy o planowanych i realizowanych przez firmy inwestycjach. Pokazujemy organizację produkcji na przykładzie dużych zakładów i małych warsztatów rzemieœlniczych z terenu całego kraju.

Ze œwiata

Informacje kierowane do przedsiębiorców, którzy swojš działalnoœć prowadzš lub chcš prowadzić na rynkach zagranicznych. Przygotowujemy ważne i ciekawe informacje z krajów, które sš dla naszych czytelników najbardziej interesujšce ze względu na atrakcyjnoœć rynku pod kštem zbytu, jak również zakupów. Przekazujemy relacje z najważniejszych międzynarodowych targów i spotkań, majšcych wpływ na kształtowanie się popytu i podaży polskich wyrobów.

Ekonomia i rynek

Dla wszystkich tych, którzy muszš opierać swojš wiedzę na szczegółowych danych, wykresach oraz tabelach a także na europejskich i œwiatowych tendencjach i analizach rynkowych wyodrębniliœmy dział ekonomiczny, pomagajšcy przedsiębiorcom w prowadzeniu działalnoœci w sposób jak najbardziej racjonalny. Podejmujemy zagadnienia dotyczšce kwestii zarzšdzania kosztami a także osišgania jak najwyższych przychodów.

Temat z bliska

Co miesišc bardzo szczegółowo przyglšdamy się innemu, ważnemu zagadnieniu technologicznemu. Opisujemy materiały i urzšdzenia, bez których dany proces nie byłby możliwy do przeprowadzenia. Pokazujemy, jak może być przeprowadzony lepiej i efektywniej. Prezentujemy nowoczesne technologie i rozwišzania techniczne sprzyjajšce wyższej efektywnoœci produkcji.

Produkty i komponenty

Opisujemy w tym dziale surowce, materiały i akcesoria możliwe do wykorzystania zarówno na etapie projektowania, jak i bezpoœrednio w produkcji. Informujemy o nowoœciach, jakie pojawiajš się na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Technika i technologia

Informujemy o tym, co majš do zaoferowania dostawcy maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Opisujemy pojawiajšce się na rynku nowoœci. Sprawdzamy możliwoœci małych urzšdzeń i dużych centrów obróbczych. Odwiedzamy zakłady, które inwestujš w nowoczesne maszyny lub technologie i chcš się nimi pochwalić.

Giełda maszyn

To możliwoœć kupowania dobrych i tanich maszyn bezpoœrednio z zakładów je użytkujšcych. Oferty maszyn i urzšdzeń, wystawianych na giełdzie przez przedsiębiorców, często dotyczš urzšdzeń nowych, poleasingowych czy używanych w niewielkim stopniu. Giełda maszyn to doskonała okazja do dobrych zakupów i modernizacji swojego zakładu niewielkim kosztem.

Ogłoszenia drobne

Setki ogłoszeń dotyczšcych sprzedaży, kupna, wymiany, nawišzania współpracy czy usług. A wszystkie zwišzane z nieruchomoœciami, transportem, surowcem, materiałami drzewnymi, maszynami, narzędziami i częœciami do maszyn, przeznaczonymi dla branży drzewnej i meblarskiej. Ogłoszenia drobne sš okazjš do wymiany handlowej na każdym szczeblu i mogš dotyczyć każdego towaru, zwišzanego z branżš.

Wywiad

Rolš dziennikarza jest pytać, również o sprawy niełatwe, niewygodne, ale zawsze ważne z punktu widzenia czytelnika i branży. Wywiad pozwala rozmówcy przedstawić swojš rację, wyrazić poglšd na danš sprawę oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dzięki naszym rozmówcom poruszamy ważne problemy i uzyskujemy odpowiedzi na aktualne pytania.

Reportaż

Każdego miesišca nasi dziennikarze odwiedzajš wiele interesujšcych firm, spotykajš się z ciekawymi ludŸmi, którzy opowiadajš nam swoje historie, pokazujš zakład, uchylajš ršbka tajemnicy zwišzanej z produkcjš. Niektóre z nich przybliżamy czytelnikom również "okiem" naszych obiektywów.

Opinie

Opinie przedsiębiorców i specjalistów zwišzanych z branżš drzewnš na temat jej kondycji, aktualnych problemów czy ważnych wydarzeń sš istotnym elementem Gazety Przemysłu Drzewnego. Na naszych łamach swój punkt widzenia przedstawiajš osoby, które nie sš obojętne na sprawy ważne dla całej branży. Te wypowiedzi skłaniajš do refleksji, a czasem nawet polemiki.

 
Ważne informacje Cię nie ominą

Zakres tematyczny gazety podzielony na sześć głównych działów dostarcza niezbędnej wiedzy menedżerom, technologom, szefom produkcji, zaopatrzeniowcom, handlowcom oraz przyszłym pracownikom branży. Informacje publikowane w GPD mają na celu pomóc przedsiębiorcom oraz pracownikom w rozwoju ich firm, zwiększaniu konkurencyjności na rynku, podnosić wiedzę i świadomość z zakresu ekonomii, prawa, finansów, nowych rozwiązań technicznych i technologii stosowanych w drzewnictwie. Ponadto w każdym wydaniu GPD znaleźć można setki ogłoszeń dostawców surowca, materiałów, komponentów, technologii i produktów. Każda osoba związana zawodowo z branżą znajdzie w GPD wiele ciekawych informacji z dziedziny ekonomii, zarządzania i technologii. O tym, co nowego pojawia się na rynku oraz co słychać u konkurencji czytelnicy GPD dowiadują się jako pierwsi. W gazecie można znaleźć liczne reportaże, wywiady oraz opinie stanowiące źródło nieocenionej wiedzy.

[include:post.php?addOrder=11]